Gør jeres klimamålsætninger til konkret handling

Lad Newsec hjælpe jer på vej mod en bæredygtig ejendomsportefølje

Den grønne omstilling er blevet den vigtigste driver i ejendomsbranchen. Nu er udfordringen blandt ejendomsejere og ejendomsinvestorer, hvordan de grønne ambitioner bliver omsat til konkrete og målbare handlinger.

I Newsec hjælper vi institutionelle og private ejendomsinvestorer med at realisere deres klimamålsætninger, så de reducerer deres porteføljes negative påvirkning på klimaet og dermed bidrager til en bæredygtig fremtid for vores planet.

Vi kombinerer vores viden om bygninger og digitale løsninger med vores lokale tilstedeværelse på ejendommene for at sikre den bedste drift og en grøn udvikling af vores kunders ejendomme.

Vi viser også, hvordan FN’s verdensmål, EU-taksonomi, lovgivning, markedsvilkår og brugerbehov kan spille sammen i en strategisk udvikling af ejendomsporteføljen.

Se her, hvordan vi hjælper med håndgribelige handlinger for nedbringelsen af CO2-udledning fra ejendomme.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Konkrete tiltag for at opnå jeres bæredygtighedsmål

Det er data fra bygningerne i drift, der er nøglen til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen.

Hvad enten det drejer sig om at skabe et første overblik over forbrugsdata til brug i et CO2-regnskab eller om at indføre reel energiledelse på ejendommene, så kan Newsec hjælpe. Vi indsamler data fra ejendomme med digitale målere og IoT-sensorer. Vi kombinerer lokal forankring hos de driftsansvarlige med en central energi-controlling og løbende monitorering af energiforbruget.

Se her, hvordan løsningerne på ejendommen kan bidrage til at nå jeres strategiske målsætninger.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Data driver den grønne omstilling

Data og digitale løsninger på ejendommene har åbnet op for helt nye muligheder for at drifte ejendomme og dermed nedbringe CO2-udledningen fra bygningerne.

Vores evidensbaserede løsninger skaber grobund for at vedligeholde og udvikle ejendomsporteføljerne til en ny og mere klimavenlig fremtid. Vejen mod at tænke i totaløkonomi, livcyklusberegninger og grønne helhedsløsninger, begynder med den viden, vi kan frembringe.

Se her, hvordan vi arbejder med indsamling og behandling af data, der kan fremme den grønne omstilling.

Please accept marketing-cookies to watch this video.
Data til ESG-rapportering CO2-rapportering og benchmark er værdifuldt input til udviklingen af organisationens Environmental, Social og Corporate Governance. De tre centrale faktorer til at måle på den bæredygtigheds- og samfundsmæssige virkning af virksomheder, investeringer og projekter.
Ejendomsbranchen har et særligt ansvar 30 % af vores samlede CO2-udledning i Danmark kommer fra bygninger. Driften af bygninger alene tegner sig for godt 20 % af CO2-udledningen. En bæredygtig udvikling af ejendomme er derfor nødvendig for klimaet og kan samtidig bidrage med stor værdi for både ejendomsinvestor og lejer.
En gevinst for både miljø og økonomi Opførelsen af en ejendom udgør kun 1/4 af den samlede økonomi set over en ejendoms levetid. Det giver derfor god mening, i både et afkastmæssigt og bæredygtigheds perspektiv, at se på de 3/4 af økonomien, der relaterer sig til ejendommens drift og forbrug.

FN's verdensmål for bæredygtige ejendomme

I arbejdet med FN’s verdensmål (Sustainable Development Goals) i forbindelse med udvikling af ejendomme, kan vi understøtte de specifikke verdensmål, som vores kunder vægter i deres strategiske arbejde med bæredygtighed. Det vil typisk være kendetegnende ved verdensmålene der relateres til ejendomme, forbrug, det byggede miljø samt partnerskaber – 3 (sundhed og trivsel), 7 (bæredygtig energi), 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 13 (klimaindsats), 17 (partnerskaber for handling).

Sundhed og trivsel Bæredygtig energi Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion Klima-indsats Partnerskab for forhandling

 

Bæredygtighedscertificeringer

Foruden de fire verdensmål arbejder Newsec med flere brancheanerkendte bæredygtighedscertificeringer. Bæredygtighedscertificeringer er en central del i det strategiske arbejde med ejendomme.

De forskellige typer certificeringerne bliver hver især udstedt på baggrund af en række forskellige parametre og krav; fra fokus på bygningens overordnede CO2-udledning og livscyklus helt ned til detaljen i indeklima og ressourceforbrug. Fællesnævneren for certificeringerne er fokus på bygningers miljøpåvirkning, energibesparelser samt økonomisk og social bæredygtighed. Alle disse bæredygtighedsparametre indgår som led i vores service og rådgivning, og i Newsec kan vi arbejde ud fra den type certificering, som vores kunder mener bedst understøtter deres målsætninger.

DGNB BREEAM LEED

I Danmark er det for de fleste aktøres vedkommende mest relevant at arbejde med Green Building Council Denmarks DGNB-certificering, som vi kan rådgive om på både ejendoms- og porteføljeniveau. DGNB har en brugbar fordeling mellem økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer, som har vundet indpas i ejendomsbranchen. Desuden vil DGNB’s nye certificering for bygninger i drift være relevant for de fleste større ejendomsinvestorer.

 

 

Skal vi hjælpe jer videre? Så lad os kontakte jer og fortælle om mulighederne

Jeg vil gerne kontaktes

GDPR
Lars Riise Business Development Manager Direkte +45 45 26 09 06
Christina Nittegaard Teamleder i Energi & Indeklima Direkte +45 45 26 07 31