Valuarvurderinger – det skal du være opmærksom på

Valuarvurderinger – det skal du være opmærksom på
29. november 2019

For at sikre at alle valuarvurderinger af andelsboligforeningers ejendomme lever op til branchenormen, er der kommet strengere krav til valuarvurderinger. De nye krav får også betydning for administrators rolle i forbindelse med valuarvurderinger. For andelsforeningerne kan det samlet set betyde højere omkostninger, hvis man vælger at benytte valuarvurdering som vurderingsprincip.

De stigende krav til valuarens opgaver, uddannelse og ansvar betyder, at foreningerne generelt må forberede sig på en stigning i valuarens honorarer. Ligeledes kommer de nye krav til administrator til at betyde, at når Newsec fremadrettet modtager en forespørgsel fra en valuar om udlevering af foreningens oplysninger, vil arbejdet forbundet hermed blive faktureret til valuaren på 5.000 kr. inkl. moms. Dette gælder ligeledes, hvis henvendelsen kommer fra jer, i hvilket tilfælde fakturaen dog vil blive stilet til foreningen.

Kvalitetskontrol anbefales

Når valuaren har modtaget foreningens oplysninger fra ejendomsadministrator og har udarbejdet en vurderingsrapport til foreningen, er det vores anbefaling, at I anmoder jeres administrator hos Newsec om at kvalitetstjekke, at valuaren har gengivet de oplysninger, som vi har udleveret, korrekt. Vi kontrollerer altså ikke automatisk rapporten, og vi påtager os derfor heller ikke et ansvar for eventuelle åbenlyse fejl, som vi kunne have konstatereret ved en gennemgang.

Hvis I ønsker, at vi kvalitetstjekker rapporten, skal I kontakte jeres administrator, når I modtager en vurderingsrapport fra valuaren.

Honoraret for gennemgang af rapporten udgør 3.125 kr. inkl. moms og er under forudsætning af, at det er Newsec, der har leveret oplysninger om foreningen til valuaren før vurderingen. Hvis vi ikke har udleveret foreningens oplysninger til valuaren, vil prisen for kontrol af rapporten ligge på 10.000 kr. inkl. moms, da kontrollen i så fald vil være mere omfattende.

Det skal understreges, at kvalitetstjekket ikke indbefatter kontrol af valuarens beregninger, sammentællinger og skønsmæssige vurderinger, hvorfor Newsec ikke påtager sig et ansvar for eventuelle fejl i valuarens vurderinger.

Læs valuarens rapport grundigt

Foreningen skal være opmærksom på, at der kan være gennemført forbedringsarbejder på jeres ejendom, som hverken ejendomsadministrator eller valuaren har kendskab til. Derfor bør bestyrelsen altid selv gennemgå vurderingsrapporten og gøre valuaren opmærksom på eventuelle mangler.

Ovennævnte ændringer indebærer som sagt, at omkostningerne forbundet med en valuarvurdering vil være højere end tidligere. Det er derfor vores anbefaling, at I som forening grundigt overvejer valget af vurderingsprincip for fastsættelse af ejendommens værdi.

Har I spørgsmål om valuarens vurdering af foreningens ejendom, skal I henvende jer til valuaren. I er velkomne til at kontakte Newsec, hvis I har spørgsmål om kvalitetskontrol af vurderingsrapporten.

Foreninger Nyhedsbreve År 2019
Ejendomsadministration Læs mere
Customer Relations Management Læs mere
Bogholderi Læs mere
Asset Management Læs mere