Ingen nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger

Ingen nye offentlige vurderinger af andelsboligforeninger
23. marts 2021

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 en ændring af ejendomsvurderingsloven, som betyder, at andelsboligforeningerne fremover ikke vil få samme muligheder for at benytte offentlige vurderinger.

Reglerne i selve andelsboligloven, hvorefter andelsboligforeningerne kan værdiansætte deres ejendom efter enten anskaffelsesprisen, en valuarvurdering eller en offentlig ejendomsvurdering, er imidlertid ikke ændret.

Der er nedsat et ministerielt udvalg, der skal belyse andelsboliglovens værdiansættelsesprincipper i lyset af lovændringerne samt vurdere konsekvenserne og komme med løsningsforslag. Udvalget skal afrapportere deres arbejde senest i oktober 2021, så der skabes klarhed for andelsboligforeningerne i god tid inden 2023, hvor de nye offentlige vurderinger ellers vil være udsendt.

Det er fortsat muligt at benytte den offentlige vurdering fra 2012 i andelskroneværdiberegningen. Vil man have en opdateret vurdering af sin ejendom, skal man derimod kontakte en valuar.

Foreninger Nyhedsbreve År 2021