Er tiden løbet fra andelsbeviset?

Andelsbeviset har altid været andelshaverens dokumentation for rådighedsretten over andelen. Men tjener det traditionsrige dokument et formål i 2022?

17. november 2022

Andelsbeviset, som de fleste andelshavere er i besiddelse af, oplyser ganske simpelt, hvem der er andelshaver af boligen. Beviset fungerer som en form for bekræftelse på, at andelskapitalen er indbetalt til foreningen.

Men ser man nærmere på andelsbeviset, så fungerer det blot som en kvittering og har derfor ikke har nogen praktisk betydning. Dette skyldes, at andelsbeviset ikke kan omsættes. Med andre ord kan man ikke anvende beviset til overdragelse, pantsætning f.eks. ved belåning eller dokumentere hvem, der er andelshaver. Her vil det i stedet være overdragelsesaftalen, der er den reelle dokumentation og værdipapir for brugsretten af andelen.

Alligevel bruges andelsbeviserne flittigt i langt de fleste andelsboligforeninger. Det skyldes blandt andet, at der står nedskrevet i § 6 stk. 4 i ABF’s standardvedtægter: “For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.” 

Et andelsbevis uden betydning
Selvom det fremgår af ABF’s standardvedtægter har det ingen reel betydning at andelsboligforeninger udsteder andelsbeviser til andelshaverne.

”I Newsec besluttede vi tidligere på året at ændre vores praksis omkring transport af andelsbeviser, og opfordrer vores andelsboligforeninger til at udfase andelsbeviserne, når der er anledning til det. Andelsbeviset er en fast bestemmelse i mange foreningers vedtægter og kan også have en psykologisk betydning for andelshaveren, der får en kvittering på, at overdragelsen er i orden. Men det er i bund og grund et levn fra fortiden uden nogen betydning,” siger Mie Storm, teamleder med ansvar for den nye praksis i Newsec.

Hvis man som forening vælger at afskaffe andelsbeviset, er det nødvendigt at ændre i de bestemmelser i vedtægterne, som har vilkår, hvor andelsbeviset indgår. Dette er eksempelvis i § 6 stk. 4, hvis foreningen anvender ABF’s standardvedtægter.

I stedet foreslår Newsec at denne ændres til: “Der udstedes ikke andelsbevis. Bestyrelsen fører lister med andelshavernes navne registreret efter andelens nummer.”

”På denne enkle måde får man i foreningen en samlet liste, der kontinuerligt opdateres med nye andelshavere. Dette giver et samlet overblik hos bestyrelsen,” siger Mie Storm.

Transportpåtegning uden et andelsbevis
Transportpåtegning, som tidligere er beskrevet ved overdragelse af andele og herved også andelsbeviset, skal også ændres, hvis man vælger at afskaffe andelsbeviset. I overdragelsesbestemmelsen i vedtægterne vil der før ændringen være beskrevet, at andelsbeviset skal transporteres fra sælger til køber ved overdragelse.

Newsec fremlægger som alternativ følgende bestemmelse: “Administrator drager omsorg for, at sælger modtager det i aftalen fastsatte beløb, efter de frister som er angivet.”

”Her er det selvfølgelig vigtigt, at bestemmelsen ændres og tilpasses afhængig af, hvad der ellers forekommer af reguleringer i vedtægten omkring den procedure foreningen har ved deres overdragelse,” siger Mie Storm.

Når det kommer til sammenlægning af lejligheder, har andelsboligforeninger ofte indskrevet i vedtægterne eller i særskilte retningslinjer, at et nyt andelsbevis skal udfærdiges, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse. For at man på lige fod som tidligere får noteret de rette andelshavere, skal disse bestemmelser naturligvis også rettes til. Her er det heller ikke længere andelsbeviset, men derimod en anden intern liste, der beskriver, hvem der har brugsret i den nu sammenlagte lejlighed.  

Hvor skal vedtægterne ellers ændres?
Der kan i adgangsbestemmelsen til generalforsamlinger stå, at et andelsbevis er betingelse for adgang (og stemmeret) til generalforsamlingen. Dette kan ændres til: ”Adgang til generalforsamlingen kan betinges af forevisning af legitimation.” eller man kan anvende ABF-rep.’s § 22, stk. 4.

Der kan stå i paragraffen om afstemninger, at hvert andelsbevis giver én / to stemme(r). Dette kan ændres til: ”Hver andel giver én / to stemme(r).”, se også ABF-rep.’s § 22, stk. 5.

 

Læs mere om de forhold foreningen skal være opmærksomme på, når den fjerner bestemmelser om andelsbeviser fra vedtægterne.

Foreninger Andelsboligforeninger Nyhedsbreve År 2022