Boliglov om § 5, stk. 2 tæt på vedtagelse

Boliglov om § 5, stk. 2 tæt på vedtagelse
05. maj 2020

Lovændringen giver mulighed for at fastholde valuarvurderinger og forventes af træde i kraft 1. juli 2020

Så nåede lovforslaget om ændringer i § 5, stk. 2, der har til hensigt at bremse kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger, alligevel frem til Folketinget dette forår.

Lovforslaget, der består af tre forslag om ændringer i boligreguleringsloven, lejeloven og andelsboligloven, var til 1. behandling i Folketinget den 28. april 2020. Datoen for 2. behandling er den 2. juni og det forventes, at lovændringerne som planlagt træder i kraft den 1. juli 2020.

Vi har i tidligere nyhedsbreve skrevet om boligaftalen bl.a. her, og er løbende kommet med vores vurdering af lovændringernes betydning for jeres forening og andelsværdi – og hvordan I som bestyrelse bedst kan håndtere situationen.

Det kendetegner lovforslagene, at partierne bag aftalen ønsker at forhindre, at reguleringen mod de kortsigtede investeringer får negative konsekvenser for andelsværdierne. Derfor er et centralt element i lovteksterne, at offentlige vurderinger og valuarvurderinger af andelsforeningens ejendom, der er gyldige den 1. juli 2020, kan fastholdes tidsubegrænset.

I det følgende forsøger vi ganske kort at opsummere, hvilke muligheder I har, og hvordan I bør forholde jer.

Offentlige vurderinger og valuarvurderinger kan fastholdes tidsubegrænset

Hvis jeres forening benytter en valuarvurdering, som grundlag for fastsættelse af andelsværdien, så skal I sikre, at jeres vurdering er gyldig ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2020, så valuarvurderingen om nødvendigt kan fastholdes tidsubegrænset.

Særligt de foreninger, som har regnskabsskæringsdato i løbet af 2020, og normalt indhenter valuarvurdering senere, bør derfor allerede nu indhente en ny valuarvurdering.

Hvis jeres forening fastsætter andelsværdien på baggrund af den offentlige vurdering, så bør bestyrelsen overveje, om I alligevel skal indhente en valuarvurdering nu, som med andre ord ”kan lægges i skuffen” til senere brug. 

Hvad gælder for at fastholde vurderingen?

Ifølge lovforslaget kan generalforsamlingen vælge at fastholde en valuarvurdering fra før 1. juli 2020 og den nuværende offentlige vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdien på ubestemt tid. Fastholdelsen bortfalder dog så snart foreningen vælger at fastsætte andelsværdien på baggrund af en ny vurdering. Dette gælder uanset, om det er en ny valuarvurdering eller en ny offentlig ejendomsværdi.

Det er som sagt et krav, at valuarvurderingen er gyldig på tidspunktet for lovens ikrafttræden. Det betyder blandt andet, at vurderingen ikke må være mere end 18 måneder gammel. De 18 måneder regnes fra ”vurderingsdagen”, som typisk er foreningens regnskabsskæringsdag. Det bør fremgå af valuarens rapport. Hvis en forening f.eks. sidste år fik udarbejdet en valuarvurdering pr. regnskabsskæringsdato 31/12-2018 udløber valuarvurderingen den 30. juni 2020 og vil derfor ikke være gyldig den 1. juli.

Det bliver desuden et krav, at det skal fremgå i en note til årsregnskabet, at andelsværdien er fastsat på baggrund af en fastholdt vurdering.

Det er også værd at bemærke, at det fortsat vil være muligt at tillægge værdien af forbedringer til en fastholdt valuarvurdering eller offentlig vurdering, selvom forbedringen udføres efter lovens ikrafttræden. Lovændringerne har – i deres nuværende form – derfor ingen betydning i forhold til eventuelle byggesagers indvirkning på andelsværdien, hvis foreningen vælger at fastholde en vurdering.

Kontakt os, hvis I er i tvivl

Som bestyrelse er det vigtigt, at I gør jer nogle konkrete overvejelser om, hvad der er nødvendigt at gøre, så I ikke bliver fanget på bagkant, når lovændringerne er vedtaget. Vi vil derfor opfordre jer til at henvende jer til jeres administrator i Newsec med spørgsmål vedrørende foreningens muligheder, hvis I er i tvivl. Så skal vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe jer bedst muligt på baggrund af lovforslaget, som det foreligger.

Foreninger Orienteringsbreve År 2020