Afskaffelse af andelsbeviser i andelsboligforeninger

Newsec har besluttet, at vi pr. 1. februar 2022 ændrer praksis omkring transport af andelsbeviser. Det gør vi, fordi andelsbeviset i dag er uden betydning, og det hverken kan pantsættes eller accepteres som dokumentation for hvem, der er andelshaver, f.eks. ved belåning m.v. Det er i dag overdragelsesaftalen, der er andelshavers dokumentation for brugsret til lejligheden. Newsec opfordrer derfor vores andelsboligforeninger til at udfase andelsbeviserne, når der er anledning til det. 

16. december 2021

Her er, hvad I som forening skal være opmærksomme på, for at fjerne bestemmelser om andelsbeviser fra vedtægterne.

Anvender foreningen ABF-rep.’s standardvedtægt, er det blot i § 6 (andelsbestemmelsen), der skal ske ændring. Her skal bestemmelsen i stk. 4: 

”For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.” 

erstattes med eksempelvis dette: 

”Der udstedes ikke andelsbevis. Bestyrelsen fører lister med andelshavernes navne registreret efter andelens nummer.”

Herudover kan det typisk være disse bestemmelser, der regulerer andelsbeviser:

  • Udstedelse af andelsbevis ved foreningens stiftelse. Kan ændres til: ”Der udstedes ikke andelsbevis. Bestyrelsen fører lister med andelshavernes navne registreret efter andelens nummer.”
  • I overdragelsesbestemmelsen vedr. fremgangsmåden kan der evt. stå, at andelsbeviset skal transporteres fra sælger til køber. Kan udgå eller evt. ændres til: ”Administrator drager omsorg for, at sælger modtager det i aftalen fastsatte beløb, efter de frister som er angivet.” eller anden tilsvarende regulering afhængig af, hvad der er af øvrig regulering i vedtægten omkring overdragelsesproceduren.
  • Der kan i adgangsbestemmelsen til generalforsamlinger stå, at et andelsbevis er betingelse for adgang (og stemmeret) til generalforsamlingen. Dette kan ændres til: ”Adgang til generalforsamlingen kan betinges af forevisning af legitimation.” eller man kan anvende ABF-rep.’s § 22, stk. 4.  
  • Der kan stå i paragraffen om afstemninger, at hvert andelsbevis giver én / to stemme(r). Dette kan ændres til: ”Hver andel giver én / to stemme(r).”, se også ABF-rep.’s § 22, stk. 5.
  • Findes der i vedtægten eller i særskilte retningslinjer for sammenlægninger bestemmelser om sammenlægning i stil med: ”Når sammenlægningen er tilendebragt og ibrugtagningstilladelse er udstedt, udfærdiges nyt andelsbevis for den samlede lejlighed for andelshaverens regning.”, skal disse naturligvis også konsekvensrettes. Det – og en evt. husorden - skal derfor være med på tjeklisten.

Er der spørgsmål til ovenstående, er man som forening, administreret af Newsec, velkommen til at tage kontakt til den daglige kontaktperson/administrator, som kan være behjælpelig. 

Foreninger Nyhedsbreve År 2021